top of page

Donna Xi = 9, Peng Liyuan Xi = 6


Peng Liyuan Xi

= 9+4+2

= 15 = 6Donna Xi = 4 + 8 + 6 = 18 = 9

Donna, My Surname, Xi = 9

My Chinese Name, Xi = 9

My Mainland Travel Permit = 12

My Hong Kong ID = 3
火星男孩描述的周易的《河圖洛書》,最高數字也是《9》! 他也預測東方聖人的出現!標記:

bottom of page