• DonnaLeung

《阴谋的败落》第二部中文字幕(目前只出来前十四集,第十集已根据作者致歉修正相关内容)


阴谋的败落第二部 第一集(小草字幕)

clouthub的链接 https://clthb.co/qEsGnR6UtfEgKFpPA

rumble的链接:https://rumble.com/vdwbmz-sequel-of-the-fall-of-cabal-part-1-chinese-subtitle.html

阴谋的败落第二部第二集(小草字幕)

clouthut的链接 https://clthb.co/hd4T7TMK5YpE8wGk9

rumble的链接:https://rumble.com/vdwbp7-sequel-.html

阴谋的败落第二部第三集(小草字幕)

clouthub的链接 https://clthb.co/bo74RwNsNpWREDES7

rumble的链接: https://rumble.com/vdwbtx-sequel-.html

阴谋的败落第二部第四集(小草字幕)

clouthub链接 https://clthb.co/irCZgdhS8b8Q6t3H7

rumble的链接: https://rumble.com/vdwbz7-sequel-.html

阴谋的败落第二部第五集(小草字幕)

clouthub链接 https://clthb.co/TyiiyHEQUvFtESm3A

rumble的链接:https://rumble.com/vdwehv-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第六集(小草字幕)

clouthub链接: https://clthb.co/FsXRoJcv1xakEeM69

rumble的链接:https://rumble.com/vdwel3-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第七集 (小草字幕)

CloutHub链接:https://clthb.co/QjiSwt2THUhnH8FP7

rumble的链接:https://rumble.com/vdwepn-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第八集(小草字幕)

Clouthub链接:https://clthb.co/GmQhUhsAqg18n9Jm6

rumble的链接:https://rumble.com/vdwf03-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第九集(小草字幕)

Clouthub:https://clthb.co/cNzRxHfDB76ZUwBQA

Rumble:https://rumble.com/vecqk5-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第十集(小草字幕)

rumble链接(已更正):https://rumble.com/vf0qil-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第十一集(小草字幕)

rumble链接:https://rumble.com/vfj6rz-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第十二集(小草字幕)

rumble链接:https://rumble.com/vh7exh-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第十三集(小草字幕)

rumble链接:https://rumble.com/vhzxan-sequel-to-the-fall-of-cable.html

阴谋的败落第二部第十四集(小草字幕)

rumble链接:https://rumble.com/viwiod-sequel-to-the-fall-of-cable.html

5 次查看0 則留言