• DonnaLeung

水退必见石头,日久定见人心

人看言行,马看牙板。 人老识多,树老根多。

不经冬寒,不知冷暖 宁可错过,不可放过。

水退必见石头,日久定见人心。 千学不如一看,千看不如一练。


1 次查看0 則留言