• DonnaLeung

撒旦如何做到操纵,转变人的思维呢?撒旦的手段是通过技术。


Part 1 【恶魔计划 - 文化大重置】https://youtu.be/2mcIl-m1X5UPart 2 【恶魔目标与战略】 https://youtu.be/gVUZIIVE3J0Part 3 【恶魔战略:分裂】 https://youtu.be/22a03QibkAsPart 4 【全球化】 https://youtu.be/-wOHkuVSWakPart 5 【打造巴比塔 - 科技】 https://youtu.be/GbnHakBfJIUPart 6 【通信与电子商务】 https://youtu.be/lv8YBhdXeVU

1 次查看0 則留言