• DonnaLeung

大把正當途徑送錢畀佢哋使。

當然啦一個是未來科學大獎,另一個是全球頂尖2%科學家。大把正當途徑送錢畀佢哋使。


0 次查看0 則留言